عضویت در سایت

ضرورت واهمیت فلسفه اخلاق

1)      اهمیت علم اخلاق

به دلیل نقش محوری اخلاق در سعادت فردی و اجتماعی انسان علم اخلاق را یک ازبرترین علوم دانسته اند. علماء اخلاق دراهمیت واولویت علم اخلاق بردیکر علوم دلایل متعدد ارائه نموده اند که به اختصار به برخی ازین ادله پرداخته میشود:

ادامه مطلب: جلسه دوم: یاد داشت های فلسفه اخلاق

طرح مسئله

انسان فطرتاٌ تهی از اخلاق نیست. زیرا انسان بی اخلاق تن بی روح محسوب می شود. تاریخ شاهد این مدعا است چون در طول تاریخ انسانها بدنبال اخلاق پسندیده بوده وهمیشه طالب خوبی ها بوده وهستند. از طرف دیگر اینکه انبیاء الهی نسخه های شفا بخش که ازجانب خدا برای رهنمایی بشریت آمده اند تأ کید بر تکمیل مکارم اخلاقی داشته اند اگر در معنی وسیع تر نگاه کنیم می بینم که معلمین اخلاق بشری ومربیان اخلاقی درهر برهه وزمانی متربیان خود را همیشه دعوت به کارهای خوب و منع ازکارهای بد ناشایست می رکردند

ادامه مطلب: جلسه اول: یادادشت های درس فلسفه اخلاق

دلیل اول

مقدمه 1- ما برمعدوم احکام ایجابی وسلبی حمل می کنیم. مانند: اجتماع نقیضین غیرازاجتماع ضدین است . دریایی جیوه زیبا است.

مقدمه 2- بدیهی است که حمل یک شیء برشیء دیگر فرع برثبوت آن شی است. بنابر مفاد قاعده ای فرعی.

مقدمه3- این موضوعات ( اجتماع نقیضین ،شریک الباری ممتنع، دریای جیوه) نوعی ثبوت دارند. چون درخارج وجود ندارند پس باید موطن وظرف دیگری وجود داشته باشد که آن موطن ظرف ذهنی است.

نتیجه: این که وجود ذهنی وجود دارد.

ادامه مطلب: جلسه دوم:ادله فلاسفه بروجود ذهنی

وجود ذهنی

بنا به ادعای فلاسفه وجود بردودقسم است

1-  وجود خارجی: عبارت است از وجود که آثار مطلوب از وجود  درظرف خارج برماهیات مترتب می شود. مانند: همه آثار خارجی درهمه موجودات دیده می شود.

2-  وجود ذهنی: عبارت از وجود است که آثار خارجی برآن مترتب نمی شود وبه تعبیری وجود ذهنی وجودی است قائم باالذهن وحاکی ازدیگری.

ادامه مطلب: جلسه ای اول:یاد داشت های کلاس فلسفۀ اسلامی

تعریف علم کلام

تذکر: در منطق یک شی به سه روش تعریف می شود: 1- تعریف بواسطه موضوع 2- تعریف بواسطه روش وغایت 3- تعریف بواسطه روش، غایت و موضوع

1. تعریف علم کلام از دیدگاه تفتازانی : کلام علم به عقاید دینی از روی دلایلی یقینی است . این تعریف ، یک تعریف کامل وجامع نیست چون که غرض وغایه این تعریف وجود ندارد.

1.موضوع این تعریف عقاید دینی است، 2. روش این تعریف عقلی و نقلی است .3- استدلال در این علم بایستی از دلایل یقینی باشد اما در واقع دلایل دانش کلام برخی از آنها یقینی و برخی دیگر جدلی و ظنی.

2. تعریف علم کلام از دیدگاه عضدالدین ایجی : علم کلام علمی است که بواسطه آن اثبات عقاید دینی ودفع شبهات با حجت های عقلی وشرعی بدست می آید.

1.موضوع:عقاید دینی 2. روش: عقلی ونقلی 3.غایه: اثبات عقاید دینی ودفع شبهات .

اشکال تعریف ایجی در مقام ثبوت نیست ودر مقام اثبات است وبراساس این تعریف دانش جدید بدست نمی آید، ومعرفت زاء نیست وفقط برای دفع شبیه است وبه عنوان ابزار اثبات در برابر مخالفین ازآن استفاده می شود( در علم کلام باید عقاید دینی را تبین وبشناسیم وسپس به دیگران بشناسانیم یعنی اول ثبوت نمایم وبعداً اثبات نمایم به دیگران )

ادامه مطلب: یاد داشت های کلام تطبیقی اسلامی دکترسیدزهیر المسیلینی